Управен одбор

Главен и одговорен уредник: Умеш Прасад, БДС, Магистрант
Почитувани. Советник: Рајев Сони, д-р.
Креативно и дигитално: Imran